Algemene voorwaarden Achteraf betalen

Algemene voorwaarden voor betaling achteraf

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van de achteraf betaalservice. Als u gebruik maakt van betaling achteraf, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice:

 1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als klant van Blz. producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
 2. U bent 18 jaar of ouder;
 3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij GarantieCheque B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Blz. uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, wordt u gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
 4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij GarantieCheque B.V., zodat we u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
 5. U bent verplicht Blz. op de hoogte te stellen van elke adres- en/of e-mailwijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres- en/of e-mailwijziging blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adres- en/of e-mailwijzigingen kunnen per e-mail aan klantenservice@blz.nl worden doorgegeven.
 6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement of een onder curatele stelling.

Wijze van betalen:

 1. Blz. heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u naast de (digitale) factuur, kort daarna van Buckaroo ook een e-mail met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de e-mail met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.
 2. U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan Blz. en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Blz., hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Blz. wordt erkend.
 3. Op onze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Buckaroo ook een e-mail met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de e-mail met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
 4. Voor het ontvangen van de e-mail met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een incorrect e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de e-mail met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo.

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

 1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening, door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.
 2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentage.
 4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail met betaalkoppeling, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte ophogingen.
 5. Indien u ondanks onze sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, dan draagt Blz. onder deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede ophogingen en anderszins) over aan GarantieCheque B.V.
 6. Indien een vordering wordt overgedragen aan GarantieCheque B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke incassokosten en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal GarantieCheque B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag.
 7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht GarantieCheque B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van elke adres- en/of e-mailwijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag. Het doorgeven van adres- en/of e-mailwijzigingen aan GarantieCheque B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.garantiecheque.nl.
 8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door GarantieCheque B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

Privacy Statement van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.:

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.
GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V. kunnen deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van GarantieCheque B.V., RiskSolutions B.V. en met GarantieCheque B.V. en/of RiskSolutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management-perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom GarantieCheque B.V. uw verzoek heeft geweigerd.

 

 

Opslaan en printen

Waarom Blz.
Boekbestellingen vanaf € 15,- GRATIS thuisbezorgd.
Kies uit meer dan een miljoen artikelen, waaronder ruim 25.000 Nederlandse ebooks.
Thuis bestellen en bezorgen of afhalen en betalen in de boekhandel.
Ruim 85.000 boeken op werkdagen voor 23.00 besteld, de volgende dag bezorgd
Volg uw bestelling via Track & Trace van PostNL
Bijna 100 aangesloten kwaliteitsboekhandels.
pro-mbookslibr2 : blz